Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

140.000 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΛΑ ΜΕΡΛΑ

Μήπως είναι πολλά τα λεφτά; Λέω μήπως;

Ο Δήμος ενοικίασε τη βίλα του Μέρλα και προχωρά στην ανακαίνισή της, διαθέτοντας μάλιστα από ιδίους πόρους 140.000€.

Χθες, 2 Μαρτίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ., έληγε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη, που με αρκετή προσπάθεια βρήκαμε στο διαδίκτυο (πάντως στην ηλεκτρονική πύλη του δήμου δεν υπήρχε, για να είμαστε καθαροί περί της διαφάνειας του δήμου μας).

Όλη η Διακήρυξη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2010
Αρ.Πρωτ.: 3039

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων
Διακηρύσσει ότι στις 02 Μαρτίου 2010 (02-03-2010) ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85, σε σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν2229/94, του ΠΔ609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του ΠΔ171/87, του Ν2576/98 κλπ, προϋπολογισμού δαπάνης 140,000.00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.19%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 02/2010 εγκεκριμένη μελέτη (49/26-01-10 απόφαση Δ.Σ.) που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους του Δήμου. Έχει γραφεί στον προϋπολογισμό ο.ε.2010 με Κ.Α. 30.7336.0004. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα οδός Ι.Μέρλα και Λ. Δημοκρατίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 έως και 1η τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά και, στην Α1 έως και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής συνολικού ποσού 2,340.00 Ευρώ, (2%) του προϋπολογισμού, η οποία θα παρέχεται προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων και θα ισχύει το λιγότερο μέχρι 3 Οκτωβρίου 2010 .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες και, 30 ημέρες.
Τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη της δημοπρασίας είναι διαθέσιμα μέχρι και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2132039900-901).

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου