Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

11η συνεδρίαση 2013 Δημ. Συμβουλίου Αγ. Αναργύρων

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο παλιό δημαρχείο (απέναντι από εκκλησία Αγίων Αναργύρων).
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
 1. Λήψη απόφασης για την επιλογή του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.
 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 4ης Εταιρικής χρήσης από 1-12-2012 έως 31-12-12 ισολογισμού της 31-12-12 και αποτελεσμάτων χρήσης 2012, εκθέσεων Δ.Σ. ελεγκτών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 3. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ για τη χρήση 2013.
 4. Συζήτηση σχετικά με το αρ. 18911/30-5-2013 αίτημα του «Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών».
 5. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού καθορισμού οφειλών ιδιοκτητών της πολεοδομικής ενότητας «Γειτονιά ιι / Άτταλος/ Αγ. Νικολαος δ.κ. Καματερού από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.
 6. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού καθορισμού οφειλών ιδιοκτητών της πολεοδομικής ενότητας «Υπόλοιπη περιοχή πολεοδομικής ενότητας 5-6 και εξαιρούμενων ο.τ. της 8/98 της δ.κ. Καματερού από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα
 7. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013.
 8. Συμπληρωματικός προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013
 9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο « Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες σε οικοπεδική έκταση επί του Ο.Τ. 674 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού»
 10. Διακοπή της διπλής συνεχούς διαγράμμισης της οδού Λ.Κατσώνη αρ. 167, στο ύψος των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ στην Δ.Κ.Α.Α.(Σχ η με αρ. 025/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 11. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Κύπρου & Κρυστάλλη στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ.034/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 12. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ.78 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων(Σχετ. η με αρ. 031/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 13. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.391/2011 απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. (Σχετ. η με αρ. 029/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 14. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Χ.Τρικούπη αρ.17 στην Δ.Κ.Κ .(Σχ. η με αρ. 026/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 15. Eπανίδρυση λαϊκών αγορών στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού.(Σχετ. η με αρ. 027/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 16. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Σκοπέλου στο Ο.Τ.129 της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων. (Σχετ. η με αρ.028 /2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ). 
 17. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Κων/λεως αρ.160 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 032/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 18. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ευβοίας αρ.3 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων (Σχετ.η με αρ . 033/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 19. Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης στην οδό Σύρου αρ.47 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 035/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ). 
 20. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Ν.Πλαστήρα αρ.153 στην Δ.Κ.Α.Α (Σχετ. η με αρ. 023/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 21. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Πηλέως αρ.12 στην Δ.Κ.Κ (Σχετ. η με αρ 024/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ).
 22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικών.
 23. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων πρασίνου
 24. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» (Α.Μ. 48/2013).
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής για το έργο «Έργα οδοποιίας στις οδούς Διοσκούρων, Χρυσοβαλάντου κλπ» (Α.Μ.17/10 Δ.Κ.Κ).
 26. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διενεργούμενο διαγωνισμό και τις τυχούσες επαναλήψεις του, που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 1360/19-06-2013 διακήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  
 27. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή αίτησης – προσφοράς στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 28. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επιλογή προμηθευτή για «Προμήθεια υλικών για το τεχνικό συνεργείο (οικοδομικά οδοποιίας)» (Αρ. μελέτης 13/2013), ενδεικτικού προϋπολογισμού €105.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, (Σχετ. η με αρ. 77/2013 απόφαση της Ο.Ε).
 29. Παραίτηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου και χρησιμοποίησή του για ταφές τριετούς διάρκειας.
 30. Μειώσεις & διαγραφές οφειλών τροφείων δημοτικών παιδικών σταθμών 2011-2012 βεβαιωτικού καταλόγου 1/4-2-2013.
 31. Επιστροφή ποσού 111,32 € στην ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 32. Επιστροφή ποσού 87,95 € στην ΡΑΓΓΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 33. Λήψη απόφασης περί επιστροφής του υπ’ αριθμ. 9058/30/4/2004 γραμματίου παρακατάθεσης από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ως αχρεωστήτως παρακαταθέντος.
 34. Συμψηφισμός οφειλών Δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.
 35. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013 του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων Καματερού σύμφωνα με την με αριθμ.114/2013 απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Νομικού Προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου