Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις τοπικές εκλογές 2023 Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Με 5 συνδυασμούς θα διεξαχθούν οι τοπικές εκλογές στις 5 του Οκτώβρη για την ανάδειξη Δημάρχου και Δημοτικού Σμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού 2023. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι είναι:

  1. ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ με υποψήφιο τον νυν Δήμαρχο Σταύρο Τσίρμπα
  2. ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ  με υποψήφιο Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Σαμόλη
  3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  με υποψήφιο Δήμαρχο τον Θοδωρή Σκολαρίκο
  4. ΝΕΑ ΑΡΧΗ  με υποψήφιο Δήμαρχο τον Θόδωρο Μαξούρα και
  5. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ  με υποψήφια Δήμαρχο τη Γεωργία Νίκα
Ακολουθεί η ανακήρυξη όπως τη δημοσιοποίησε το Πρωτοδικείο Αθηνών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 350/ 2023

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αποτελούμενο από τις δικαστές Σταυρούλα Μπελδέκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ειρήνη Φραγκιαδάκη και Δέσποινα Ταβούτη - Εισηγήτρια, Πρωτοδίκες, τις οποίες όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Μιχαήλ Μανιαδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών και δηλώθηκαν εγκαίρως.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 57) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών των

1.   ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2.   ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3.   ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό

4.   ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

      ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι τη δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 5, 9, 10, 12,13,14, και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4804/2021, τη 10η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του:

Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τη νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών, ήτοι:

α) την καταχώρηση στην πύλη του ονόματος, του επωνύμου, του πατρωνύμου ή του μητρωνύμου, της ημερομηνίας γέννησης, την ιδιότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την πλήρη διεύθυνση κάθε υποψήφιου δήμαρχου, δημοτικού συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας

β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα

γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ' εξαίρεση

με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν

 και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας

δ) (εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες από λοιπά κράτη μέλη) φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών:

α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,

β) ότι είναι έγκυρο το όνομα του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 15 του ν. 4804/2021, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιοσδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α7 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,

γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε κάθε εκλογική περιφέρεια,

δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο (που αντιστοιχεί στο σύνολο ή μέρος του συνδυασμού ή ατομικό), από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα.

ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που υποβλήθηκαν στον 

Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012, προκύπτει ότι αυτές καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 17 του ν. 4804/2021.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, ήτοι υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

1.         Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με έμβλημα «Το έμβλημα του συνδυασμού περιγράφεται ως εξής: η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1.                   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

2.                   ΑΜΠΟΥ ΑΣΚΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΛΗ ΧΑΜΑΝΤ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

3.                   ΑΜΥΓΔΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

4.                   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

5.                   ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

6.                   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

7.                   ΒΑΣΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

8.                   ΓΑΡΔΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (TONIA) του ΣΤΕΛΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

9.                   ΓΚΙΑΤΑ ΙΝΑ του ΑΝΤΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

10.               ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

11.               ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

12.               ΕΪΜΠΕΓΙΑ ΜΑΡΙΟΣ του ΜΟΥΧΑΡΕΜ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

13.               ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

14.               ΖΑΝΝΗΣ ΔΡ0ΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

15.               ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

16.               ΖΑΧΑΡΗ ΠΙΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

17.               ΘΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

18.               ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

19.               ΘΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

20.               ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

21.               ΚΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

22.               ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

23.               ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

24.               ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

25.               ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

26.               ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

27.               ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

28.               ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΑΡΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

29.               ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

30.               ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

31.               ΚΑΦΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

32.               ΚΛΑΡΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ του ΝΤΕΗΒΙΝΤ ΣΙΟΥΕΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

33.               ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΗΛΙΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

34.               ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ)του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

35.               ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

36.               ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

37.               ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

38.               ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

39.               ΚΟΥΡΟΥΝΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

40.               ΚΥΒΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

41.               ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΝΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

42.               ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

43.               ΛΕΥΤΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

44.               ΛΙΑΓΚΡΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

45.               ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

46.               ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

47.               ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ)του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

48.               ΜΗΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

49.               ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

50.               ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

51.               ΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

52.               ΜΠΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

53.               ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

54.               ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

55.               ΜΠΟΥΣΑΪΑΛΜΠΕΡΤ του ΣΑΖΑΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

56.               ΝΤΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

57.               ΞΕΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

58.               ΞΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

59.               ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

60.               ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

61.               ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΥΤΡΑ ΒΑΪΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

62.               ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

63.               ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

64.               ΡΟΥΒΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

65.               ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

66.               ΣΚΟΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

67.               ΣΟΥΤΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

68.               ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

69.               ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

70.               ΤΖΑΦΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

71.               ΤΖΕΡΕΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

72.               ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

73.               ΤΟΥΜ ΦΕΡΧΑΤ (ΦΕΡΑΤ) του ΧΑΛΙΤ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

74.               ΤΡΑΚΟΣΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

75.               ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

76.               ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

77.               ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

78.               ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

79.               ΦΕΡΓΑΔΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

80.               ΦΛΩΡΟΥ ΔΑΝΙΕΛΛΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

81.               ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

82.               ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

83.               ΧΑΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

84.               ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΖΩΗ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

85.               ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

86.               ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ του ΑΝΤΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

87.               ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

88.               ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

2.         Τον συνδυασμό με το όνομα «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με έμβλημα «Ένα βέλος μαύρου χρώματος με αριστερή κατεύθυνση που στο κενό που δημιουργείται αριστερά αναγράφονται οι λέξεις "Ανυπότακτη Πόλη" και μέσα στο βέλος παριστάνονται άνθρωποι που διαδηλώνουν με ένα πανό, σπίτια, ένα δέντρο και μία σημαία. Δεξιά του βέλους αναγράφεται κείμενο "ΜΕ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ" και στο κάτω μέρος αναγράφεται "ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1.                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

2.                   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ) 

3.                   ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

4.                   ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

5.                   ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

6.                   ΒΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

7.                   ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

8.                   ΔΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

9.                   ΖΩΙΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

10.               ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

11.               ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

12.               ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

13.               ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

14.               ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

15.               ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

16.               ΚΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

17.               ΚΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

18.               ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

19.               ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

20.               ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

21.               ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

22.               ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

23.               ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

24.               ΜΟΝΙΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

25.               ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - MONIKA του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

26.               ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

27.               ΝΤΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

28.               ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

29.               ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

30.               ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

31.               ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

32.               ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

33.               ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

34.               ΣΥΨΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΣΑΒΒΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

35.               ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

36.               ΦΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

37.               ΨΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

3. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό», με έμβλημα «Το έμβλημα αποτελείται από τις λέξεις που συνθέτουν το όνομα του Συνδυασμού «καθαρή_πρόταση Άγιοι Ανάργυροι -Καματερό» απεικονιζόμενες με μπλε χρώμα και με κάτω παύλα μεταξύ των λέξεων Καθαρή και Πρόταση, σε λευκό φόντο και από σχηματική απεικόνιση στην οποία περιλαβάνονται ένα συγκρότημα κατοικιών, τρία δέντρα, ένα παγκάκι και ένας αναβάτης επί ποδηλάτου με χρώματα τα πράσινο, μωβ, ροζ και πορτοκαλί.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1.                   ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

2.                   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

3.                   ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

4.                   ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΙΜΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

5.                   ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

6.                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

7.                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

8.                   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

9.                   ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

10.               ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

11.               ΑΧΜΕΤ ΚΛΙΤΙ (ΓΙΩΡΓΟΣ) του ΦΛΟΡΑΝΤ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

12.               ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

13.               ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

14.               ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

15.               ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

16.               ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

17.               ΓΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

18.               ΓΚΑΒΟΥΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΑΝΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

19.               ΓΚΑΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

20.               ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

21.               ΓΟΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

22.               ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

23.               ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

24.               ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

25.               ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

26.               ΖΑΧΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

27.               ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

28.               ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

29.               ΚΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΟΥΚΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

30.               ΚΑΠΝΙΑ ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ του ΣΟΦΟΚΛΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

31.               ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

32.               ΚΑΣΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

33.               ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑτου ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

34.               ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣτου ΒΑΣΙΛΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

35.               ΚΟΥΝΑΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

36.               ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

37.               ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

38.               ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

39.               ΚΟΥΤΡΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ (ΕΡΡΙΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

40.               ΛΕΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

41.               ΛΙΟΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

42.               ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

43.               ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

44.               ΜΑΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

45.               ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

46.               ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

47.               ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

48.               MINETOY ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

49.               ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

50.               ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

51.               ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

52.               ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

53.               ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

54.               ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

55.               ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

56.               ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

57.               ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

58.               ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

59.               ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

60.               ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

61.               ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΓΙΩΡΓΑΚΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

62.               ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

63.               ΠΑΣΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΑ (ΙΟΥΛΙΑ) του ΗΛΙΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

64.               ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

65.               ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

66.               ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

67.               ΣΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

68.               ΣΑΞΙΩΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

69.               ΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΝΙΚΗΤΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

70.               ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

71.               ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

72.               ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

73.               ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

74.               ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

75.               ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

76.               ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

77.               ΣΥΡΙΟΥ-ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

78.               ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

79.               ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

80.               ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

81.               ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΟΛΥΔΩΡΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

82.               ΤΣΙΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

83.               ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

84.               ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

85.               ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

86.               ΧΡΗΣΤΙΔΗ-ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΟΛΓΑ (ΑΝΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

87.               ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

88.               ΨΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

4. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ», με έμβλημα «Το έμβλημα της δημοτικής παράταξης ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Βρίσκεται σε λευκό φόντο ένας κύκλος με χρώμα πορτοκαλί ο οποίος στην δεξιά πλευρά είναι ανοικτός. Στο άνοιγμα του κύκλου (δεξιά πλευρά του εμβλήματος) υπάρχουν οι λέξεις ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ με την κάθε λέξη σε ξεχωριστή σειρά με κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε σκούρου και πορτοκάλι. Τα γράμματα με πορτοκαλί χρώμα σχηματίζουν μια ανθρώπινη φιγούρα με τα χέρια σε ανάταση. Αμέσως πιο κάτω αναγράφεται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Εντός του πορτοκαλί κύκλου υπάρχει σε κυκλικό σχήμα μια παράσταση πόλης. Αναλυτικότερα το κάτω μέρος του σχήματος έχει λαδί πράσινο χρώμα της φύσης με μορφή χεριού. Πιο πάνω αναπαρίσταται μια πόλη και βουνά με μπλε σκούρο χρώμα τα οποία σχηματίζονται με λευκό περίγραμμα. Ακόμα πιο πάνω από αυτά με γαλάζιο χρώμα είναι ο ουρανός. Στο κάτω μέρος του εμβλήματος αναγράφεται ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ » στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1.                   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

2.                   ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

3.                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΒΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) συζ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

4.                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

5.                   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

6.                   ΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΛΕΤΑ) του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

7.                   ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

8.                   ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

9.                   ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

10.               ΓΙΑΚΙΜΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

11.               ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

12.               ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

13.               ΓΚΑΒΟΥΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

14.               ΓΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

15.               ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

16.               ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

17.               ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

18.               ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

19.               ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

20.               ΔΗΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

21.               ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

22.               ΔΙΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

23.               ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

24.               ΔΡΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

25.               ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

26.               ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

27.               ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

28.               ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

29.               ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

30.               ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

31.               ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

32.               ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

33.               ΚΑΡΑΓΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

34.               ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΛΗ συζ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

35.               ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

36.               ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

37.               ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

38.               ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

39.               ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

40.               ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

41.               ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

42.               ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

43.               ΚΟΥΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

44.               ΚΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

45.               ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

46.               ΚΩΣΚΟΛΕΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

47.               ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

48.               ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

49.               ΜΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

50.               ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

51.               ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

52.               ΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

53.               ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

54.               ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

55.               ΜΠΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

56.               ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

57.               ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ συζ. ΘΩΜΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

58.               ΜΠΟΥΦΑΛΙΝΙ ΔΗΜΗΤΡΗ (ΝΤΙΜΜΥ) του ΜΑΣΣΙΜΙΛΙΑΝΟ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

59.               ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

60.               ΝΤΑΛΑΡΔΑΣ ΦΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

61.               ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

62.               ΞΕΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

63.               ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

64.               ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΛΔΑΒΑΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

65.               ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

66.               ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

67.               ΠΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

68.               ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

69.               ΠΙΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

70.               ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

71.               ΡΟΥΜΑΝΕΑ - ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ   ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

72.               ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΡΕΣΦΩΝΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

73.               ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

74.               ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

75.               ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

76.               ΣΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

77.               ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ - ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

78.               ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

79.               ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

80.               ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

81.               ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

82.               ΤΣΑΡΑΜΗΡΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

83.               ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

84.               ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΪΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

85.               ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

86.               ΧΑΤΖΗΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

87.               ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

88.               ΨΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

5. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ», με έμβλημα «ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΨΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΧΑΡΩΠΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΑΘΩΣ Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ. ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Unesco, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΖΟΥΝΕ. ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1.                   ΑΜΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

2.                   ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

3.                   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

4.                   ΓΡΥΠΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

5.                   ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΑΚΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

6.                   ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

7.                   ΖΩΧΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

8.                   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

9.                   ΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

10.               ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

11.               ΚΑΡΥΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

12.               ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

13.               ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ (ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

14.               ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

15.               ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

16.               ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

17.               ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

18.               ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

19.               ΛΙΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

20.               ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

21.               ΛΩΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

22.               ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

23.               ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

24.               ΜΠΙΦΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

25.               ΜΠΟΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

26.               ΝΑΚΟ ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ του ΘΑΝΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

27.               ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

28.               ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

29.               ΠΟΛΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

30.               ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

31.               ΣΑΡΑΝΤΗ ΖΑΜΠΕΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

32.               ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

33.               ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

34.               ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ)

35.               ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

36.               ΤΣΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

37.               ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

38.               ΤΣΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

39.               ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

40.               ΦΟΥΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

41.               ΦΩΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

42.               ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 10/09/2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα αυθημερόν.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΗΓΉ: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου