Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

31 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τη ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χρ. Μωραϊτου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023670).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
Ειδικότητες
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31-7-2014
6
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31-7-2014
6
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31-7-2014
1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την31-7-2014
4
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31-7-2014
9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου