Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Διακήρυξη για το δημοτικό αναψυκτήριο (2)

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε ακόμα, όπως λένε οι πληροφορίες μας,
στην εφημερίδα "ΕΣΤΙΑ"
Αντιγράφουμε από http://www.dimoprasion.gr/


ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 208 135 62 - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ: 210 2618905 Fax: 210 2633379 Αγιοι Ανάργυροι 20.5.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

1. Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία α) στη πρώτη φάση, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για το είδος, τον τρόπο αξιοποίησης, την ανακαίνιση, ανακατασκευή, λειτουργία, το χαρακτήρα της επιχείρησης, το προϋπολογιζόμενο ποσό της επένδυσης και β) στη δεύτερη φάση με προφορικές προσφορές για το ποσό του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος, για την εκμίσθωση, ανακαίνιση-ανακατασκευή του Αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων.
2. Ο προς εκμίσθωση χώρος του αναψυκτηρίου, βρίσκεται εντός της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων, στο Ο.Τ. 38. Το Αναψυκτήριο αποτελείται από το κυρίως κτίριο του Αναψυκτηρίου εμβαδού 79,55 m2 και από δύο υπόστεγα (I και II) με συνολικό εμβαδόν 183,36 m2 όπως αυτά εμφαίνονται στο από Ιουλίου 1998 Διάγραμμα Κάλυψης σε κλίμακα 1:200 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η ανακαίνιση - ανακατασκευή και διαμόρφωση και γενικά οι κάθε φύσεως κατασκευές θα γίνουν από τον μισθωτή, αφού προηγουμένως λάβει τις απαραίτητες άδειες με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, μέσα στον καθορισμένο ως "χώρο κτιρίου αναψυκτηρίου", στο Ο.Τ. 38, σύμφωνα με το κόκκινο περίγραμμα το οποίο καθορίζει το ποσοστό κάλυψης του, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500, το οποίο συνοδεύει την με αριθ. Οικ. 23572/0156/848/8.7.1998 του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 520Δ/24.7.1998).
3. Η διάρκεια της μίσθωσης, είναι εννεαετής (9ετής) και ως ελάχιστη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 4.000 Ευρώ.
4. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί, όποιος προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα.
5. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. έως 18:00, στα γραφεία της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους, Λεωφ Δημοκρατίας αρ. 208, (α όροφος), να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης με βάση τους οποίους θα διεξαχθεί η δημοπρασία και έως τις 3 Ιουνίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, να καταθέσουν τις προσφορές τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ

2 σχόλια:

  1. ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ-ΚΥΡΙΩΣ-ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ .ΜΠΡΑΒΟ!!!!....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΜΠΡΑΒΟ.ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή