Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Το ΕΘΙΑΓΕ παραχωρείται στο Δήμο μας.

Εντός των ημερών υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων, της χρήσης των κτηρίων, γηπέδων και εγκαταστάσεων του χώρου του υπουργείου Γεωργίας όπου στεγάζεται το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με τη σύμβαση ταυτόχρονα διαγράφεται και η οφειλή του Ιδρύματος προς το Δήμο των 769.000 ευρώ (χωρίς τις όποιες προσαυξήσεις) από τη μη καταβολή των δημοτικών τελών.
Ο χώρος που βρίσκεται επί της οδού Δημοκρατίας είναι έκτασης 57 στρεμμάτων, ενώ ένα τμήμα του ήδη έχει παραχωρηθεί και λειτουργεί ήδη ο 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός. Τα κτήρια έχουν ωφέλιμο χώρο περί τα 1.500 τ.μ., ενώ μαζί με τα κτήρια θα παραληφθεί και όποιος εξοπλισμός υπάρχει σε αυτά.
Η εισήγηση του δημάρχου η οποία υπερψηφίστηκε από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων (μία μόνο λευκή ψήφος υπήρξε) έχει ως εξής:


ΘΕΜΑ: «Σύναψη σύμβασης παραχώρησης προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων, της χρήσης Κτιρίων, Γηπέδων και Εγκαταστάσεων του χώρου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και απόσβεση οφειλής».
 1. Εντός των ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων, ευρίσκεται χώρος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, συνολικής επιφανείας 57 (πενήντα επτά) στρεμμάτων, κείμενος στο κέντρο της πόλης των Αγίων Αναργύρων, κοντά στο υφιστάμενο Δημαρχείο και συγκεκριμένα μεταξύ της Λεωφ. Δημοκρατίας, της οδού Μπίμπιζα και των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών Αθηνών - Πελοποννήσου .Η κύρια πρόσβαση στον παραπάνω χώρο διενεργείται από την πλευρά της Λεωφ. Δημοκρατίας. Ήδη ένα τμήμα του χώρου αυτού, έχει παραχωρηθεί στον Δήμο μας, από του έτους 2000, δια της υπ. αρ. 25475 αποφάσεως του τότε Υπουργού Γεωργίας Γεωργίου Ανωμερίτη. Η παρούσα ρύθμιση, παραχώρηση της χρήσεως κ.λπ., δεν αφορά τον ήδη παραχωρηθέντα κατά τα ανωτέρω χώρο (τμήμα) της όλης εκτάσεως, αλλά το υπόλοιπον αυτής.
 2. Με το νόμο 3852/2010 με τον οποίο υλοποιείται μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» , ο Δήμος Αγίων Αναργύρων συνενώθηκε με τον όμορο Δήμο του Καματερού, με αποτέλεσμα ο νέος πλέον Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού να καθίσταται ως ένας εκ των σημαντικότερων του λεκανοπεδίου , τοποθετημένος σε ένα χώρο με μεγάλη κομβική σημασία στη Δυτική Αθήνα, εγγύτατα στις υφιστάμενες κεντρικές μεταφορικές υποδομές ( Εθνική Οδός, κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο) και σε άμεση σύνδεση με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.
  Ο πληθυσμός του νέου Δήμου ανέρχεται με βάση τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του έτους 2001 σε 55.000 κατοίκους, αριθμός ο οποίος έχει αυξηθεί μέχρι σήμερα.
 3. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων στεγάζει όλες τις υπηρεσίες του στο παλαιό μικρό Δημαρχείο επί της Λεωφ. Δημοκρατίας, ενώ ο Δήμος Καματερού τις δικές του, κατά κύριο λόγο, Υπηρεσίες σε μισθωμένο ακίνητο επί της Λεωφ. Φυλής 54, με αποτέλεσμα την καταβολή μεγάλων ποσών για μισθώματα, σε ετήσια βάση.
 4. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σε συνάρτηση με το ότι η Ελλάδα βιώνει τις συνέπειες μίας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, κρίση η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις περιοχές της Δυτικής Αθήνας και, το ότι δεν υφίσταται δυνατότητα στο νέο Δήμο να ανεύρει και να μισθώσει οποιοδήποτε άλλο κτίριο για την εξυπηρέτηση της στέγασης του συνόλου των Υπηρεσιών του, απαιτείται όπως από 01/01/2011 παραχωρηθεί προς το νέο Δήμο, η χρήση από το Υπουργείο Γεωργίας των ακινήτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, όπως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται, εις το επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικής επιφανείας περί τα 1500 τ.μ., ωφελίμων χώρων, τα οποία κείνται προς την πλευρά της Λεωφ. Δημοκρατίας και έχουν κεντρική είσοδο από αυτήν. Επαναλαμβάνεται ότι τα ανωτέρω, ΔΕΝ αφορούν το ήδη παραχωρηθέν τμήμα από του έτους 2000, του όλου χώρου.
 5. Στα κτίρια αυτά και κατά την απόλυτο επιλογή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, εκτός από την λειτουργία του συνόλου των Υπηρεσιών του νέου Δήμου, που είναι συμβατές με την ταυτότητα του χώρου, θα αναπτυχθεί παράλληλα και το «Κέντρο Αγροτικής Κοινωνικής Οικονομίας» σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από πλευράς του Δήμου μας.
 6. Διάρκεια της παραχώρησης της χρήσεως είναι για τριάκοντα (30) έτη, δηλαδή άρχεται 01/01/2011 και τελειώνει 31/12/2040.
 7. Ο Δήμος υποχρεούται να καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα του ακινήτου για τα οποία ουδεμία υποχρέωση έχουν οι παραχωρούντες.
 8. Κάθε δαπάνη βελτίωσης, συντήρησης ή ανοικοδόμησης παραμένει επ’ ωφελεία των ακινήτων που παραχωρούνται, του Δήμου μη δυναμένου να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της παραχώρησης.
 9. Οποιαδήποτε δαπάνη, που σύμφωνα με τον νόμο, βαρύνει τον κύριο των ακινήτων, από 01/01/2011 βαρύνει τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.
 10. Οι παραχωρούντες, πλην των περιπτώσεων τύχης ή ανωτέρας βίας απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να ενεργούν υλικές πράξεις ή να καλύπτουν οιαδήποτε δαπάνη επισκευής, συντήρησης των ακινήτων που θα παραχωρηθούν.
 11. Εκτός από τα κτίρια που θα παραχωρηθούν από 01.01.2011, θα παραληφθεί από το νέο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού και το σύνολο του υφισταμένου στα κτίρια εξοπλισμού, ο οποίος θα απογραφεί και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογράψουν τα μέρη, αφού ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του νέου Δήμου.
 12. Με την παραπάνω παραχώρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του ιστορικού, ιδιοκτησίας του ΕΘΙΑΓΕ, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, θα αποσβεσθεί και η οφειλή αυτού προς τον Δήμο μας, ύψους 769.001,91 ευρώ, πέραν των προσαυξήσεων, η είσπραξη της οποίας εκκρεμεί ήδη από του έτους 2006, κάθε δε προσπάθεια εισπράξεως, έστω και δι' αναγκαστικής εκτελέσεως, απέβη άκαρπος.
 13. Η ανωτέρω ρύθμιση - συμφωνία, είναι προφανώς επωφελής για το νέο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, αφού: 
 • α) με αυτήν, καλύπτει άπαξ δια παντός τις στεγαστικές του ανάγκες, δια της χρήσεως ετοίμων κτιρίων, εις τα οποία θα μπορέσει να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του, στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων και σε πολύ κοντινή τοποθεσία με το υφιστάμενο Δημαρχείο, του οποίου η χρήσις θα καταστεί πλέον γονιμότερα για τους κατοίκους και τον Δήμο.
 • β) με αυτήν θα καλύψει και τις ανάγκες σε κινητό εξοπλισμό, που προκύπτουν από την συνένωση των υπηρεσιών των Δήμων Αγίων Αναργύρων και Καματερού.
 • γ) με αυτήν, κατά τρόπο νόμιμο και επωφελή για τον Δήμο, αποσβέννυται η οφειλή του ποσού του 769.001,91 ευρώ και οι προσαυξήσεις, που έχει το ΕΘΙΑΓΕ προς αυτόν επί τριάκοντα (30) έτη.
 • Σε κάθε περίπτωση όμως, η παραχώρηση των χώρων και η εξ αυτής οικονομική ρύθμιση, είναι επωφελέστατη για τον Δήμο. Ας μην λησμονείται εξ άλλου, ότι στην παραχώρηση της χρήσης του ιστορικού, συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο του υφισταμένου στα κτίρια καινουργούς εξοπλισμού, όπως γραφείων, βιβλιοθηκών, καρεκλών γραφείων κ.λπ., εξοπλισμός που θα στοίχιζε πολλά χρήματα στο νέο Δήμο για την προμήθεια του. Πέραν των ανωτέρω ο χώρος αφού αξιοποιηθεί θα αποδοθεί στους κατοίκους ως χώρος αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Με βάση όλα τα παραπάνω, εισηγούμαι την αποδοχή συνάψεως σύμβασης παραχώρησης προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων, της χρήσης Κτιρίων, Γηπέδων και Εγκαταστάσεων του χώρου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και απόσβεση οφειλής, υπό τους όρους που προανεφέρθησαν και να εξουσιοδοτηθεί ο κος Δήμαρχος να συνάψει την σύμβαση αυτή, υπογράφοντας ό,τι ήθελε απαιτηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου