Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Προκήρυξη για πρόσληψη 25 ατόμων


ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο δήμος θα προσλάβει για απασχόληση τουλάχιστον 11 μηνών (και όχι πέραν της 31.07.2012) είκοσι πέντε (25) άτομα με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, δηλαδή:
Επτά (7) άτομα ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕ)
Εννέα (9) άτομα ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (ΔΕ)
Έξι (6) άτομα για προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ)
Τρία (3) άτομα για Βοηθούς Μαγείρων (ΥΕ)
Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και πληροφορίες θα βρείτε στο site του Δήμου και στο έντυπο της «διαύγειας». Το έντυπο ΣΟΧ.1 του ΑΣΕΠ το βρίσκετε ΕΔΩ σε μορφή Word ή σε μορφή Pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011...
Αντιγράφουμε από την σχετική ανακοίνωση του δήμου, το κεφάλαιο που αφορά την Υποβολή των αιτήσεων:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Αγίων Αναργύρων, Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα, Τ.Κ. 135 61,Αγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς  την στο Τμήμα Προσωπικού  υπόψιν  κας  Σαλτερή  Μαρίας  (τηλ. επικοινωνίας:  210-2693544).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου