Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου

Από 20 Μαΐου - 15 Ιουνίου 2013 και ώρες 10.00 πμ. έως 13.00 μμ. 
Εγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κα Ρίζου Κωνσταντίνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 213- 2023668 & 213- 2023653 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η κατάθεση των αιτήσεων των εγγραφών και των επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς πραγματοποιούνται κάθε χρόνο για το τρέχον σχολικό έτος από την 20η Μαίου έως την 15η Ιουνίου τρέχοντος έτους καθημερινά από την 10.00 πμ. έως 13.00 μμ.

Αναλυτικότερα για την Δημοτική κοινότητα Αγίων Αναργύρων οι μεν αιτήσεις εγγραφών θα κατατίθενται πρωτοκολλημένες στο γραφείο του Γ’ Βρεφονηπιακού σταθμού (Λεωφόρο Δημοκρατίας 63 – πλησίον Δημαρχείου, τηλ. 210 – 2620800, υπόψη κας Αικατερίνης Βάσσιου), ενώ για την Δημοτική κοινότητα Καματερού οι αιτήσεις έγγραφών και επανεγγραφών θα κατατίθενται πρωτοκολλημένες στο γραφείο του Α’ Βρεφονηπιακού σταθμού ( Καρβούνη 2 & Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τηλ. 210- 2312353, υπόψη κας Σταυρούλας Γαλογάβρα). Οι δε αιτήσεις επανεγγραφών και διαγραφών βρεφών και νηπίων θα κατατίθενται προς την υπεύθυνη του σταθμού που είναι εγγεγραμμένο και φιλοξενείται το κάθε βρέφος ή νήπιο. 
Εμπρόθεσμες θα είναι όλες εκείνες οι αιτήσεις οι οποίες θα έχουν υποβληθεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ενώ κατά την αξιολόγηση τους θα πρέπει, να συνοδεύονται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου, να γίνουν δεκτές. Η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων εφόσον εγκριθεί η έγγραφη ή η επανεγγραφή τους, θα πραγματοποιείται ανά σταθμό με απαράβατη τήρηση των γεωγραφικών ορίων. 
Η διαπαραταξιακή επιτροπή αξιόλογησης, που έχει ορισθεί με τις υπ.αριθμ 190/2011 και 228/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στην οποία συμμετέχει και η Διευθύντρια των Δημοτικών Βρεφονηπιακών σταθμών, θα αναρτήσει τα πρώτα αποτελέσματα την 25η Ιουνίου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, σε όλους τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr 
Οι όποιες ενστάσεις στις λίστες αξιολόγησης και μοριοδότησης θα μπορούν να κατατίθενται πρωτοκολλημένες, στο χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, στα ίδια γραφεία όπου κατατέθηκαν οι αιτήσεις έγγραφών και επανεγγραφών κατά τις ώρες 9.00 πμ έως 13.00μμ.
Τέλος τα τελικά αποτελέσματα επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν την 10η Ιουλίου επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, σε όλους τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 1. Αίτηση – Έντυπο. Ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του βρέφους ή του νηπίου στο οποίο αναγράφονται πληροφοριακά στοιχεία, όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ. 
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από επίσημο φορέα. ( Δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ) 
 3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού ( ατομική κάρτα υγείας ) από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, όπου θα αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, οι εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης ( Mantoux ) και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας παιδιού. 
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ) 
 5. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη που θα αφορά τον τελευταίο μήνα, προ της έγγραφης του παιδιού, και των δύο γονέων του παιδιού. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας καθώς και το ωράριο εργασίας. 
 6. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους. 
 7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος οικίας Δ.Ο.Υ καθώς και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς. 
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται με τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή. 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
 1. Αίτηση – Έντυπο. Ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του βρέφους ή του νηπίου στο οποίο θα αναγράφονται πληροφοριακά στοιχεία, όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ. 
 2. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού ( ατομική κάρτα υγείας ) από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, όπου θα αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, οι εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης ( Μantoux ) και αντίγραφό βιβλιαρίου υγείας παιδιού.
 3. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη που θα αφορά τον τελευταίο μήνα, προ της επανεγγραφής του παιδιού, και των δύο γονέων του παιδιού. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας καθώς και το ωράριο εργασίας. 
 4. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους. 
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος από την οικία Δ.Ο.Υ τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 6. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται με τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή. 
Κατεβάστε:

1 σχόλιο: